Algemene voorwaarden

Verkoop -Levering -en Betalingsvoorwaarden betreffende directe levering aan gebruikers van Jowal b.v. handelend onder de naam Pharma Direct engevestigd te Zeewolde.

Gedeponeerd ter Kamer van Koophandel te Lelystad, nummer 39084899.

Art. 1. ALGEMENE BEPALINGEN.
a. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk door partijen wordt afgeweken.
b. Eventuele toepasselijke inkoopvoorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden.
c. In deze voorwaarden wordt het bedrijf als boven vermeld, Pharma Direct, aangeduid als "verkoper" en de wederpartij als "koper".

Art. 2. AANBIEDINGEN.
a. Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen.
b. Prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in BTW-tarieven en/of wettelijke regelingen en bepalingen, kunnen tussentijds worden doorgevoerd.
c. Indien zich prijsverhogingen of wijzigingen in de valutaverhoudingen mochten voordoen, dan behoudt verkoper zich het recht voor het prijsverschil aan de koper door te berekenen.
d. Bij bestelling van producten wordt het geldende TNT-tarief in rekening gebracht met een maximum van € 6,95  per zending binnen Nederland. Zendingen naar buitenland wordt het geldende TNT-tarief voor het betreffende land  in rekening gebracht.
e. Bij retourzending van het product worden geen verzend- en administratiekostenkosten in rekening gebracht.

 Art. 3. BETALINGEN.
a. U dient vooraf te betalen via o.a. IDEAL, bankoverschrijving of VISA/MasterCard. 
b. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, volgens overeenkomst c.q. factuur en binnen de termijnen daarbij of op factuur gesteld.
c. Betaling dient te geschieden, zonder enige aftrek of schuldvergelijking, ten kantore van de verkoper of op een door verkoper aan te wijzen rekening.
d. Wanbetaling schort iedere leveringsplicht op en geeft verkoper het recht alle lopende bestellingen te annuleren en de koper voor de toekomst van levering uit te sluiten.

Art. 4. EIGENDOMSVOORBEHOUD.
a. Alle door verkoper geleverde goederen blijven tot het moment van volledige betaling, met inbegrip van rente en kosten, eigendom van verkoper.
b. Zolang het eigendom niet op de koper is overgegaan, is het koper niet toegestaan om buiten het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden rechten op goederen te verlenen.

Art. 5. EXPORTVERBOD.
Het is de koper niet toegestaan de goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te exporteren.

Art. 6. RECLAME.
a. Reclamatie dient schriftelijk of telefonisch binnen 14 dagen te geschieden. De koper die niet binnen de in de vorige volzin aangegeven termijn heeft gereclameerd, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.
b. Reclamatie schort de betalingsverplichting niet op.
c. Verkoper is nimmer gehouden meer dan de factuurwaarde van de geleverde goederen en verzendkosten te vergoeden.
d. Doorleveren van de goederen geldt in alle gevallen als acceptatie; reclamatie is dan niet meer mogelijk.
e. Eventuele retourzending van goederen dienen te geschieden binnen een termijn van 14 dagen na aankoop. In zulke gevallen zal verkoper binnen 15 dagen na ontvangst van de retourzending de betaalde aankoopbedragen en verzendkosten terugstorten. Aangebroken en/of beschadigde en/of gedragen verpakkingen en producten kunnen niet worden geretourneerd.
f. Bij afwijking van het aanbevolen gebruik, zoals vermeld op de bijsluiter, is het risico voor koper.

 Art. 7. TRANSPORT.
a. Alle goederen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor rekening en risico van koper.
b. Te late levering door TNT of andere vervoerders is voor risico van koper.

 Art. 8. OVERMACHT.
a. Bij overmacht heeft verkoper zonder tussenkomst van de rechter het recht om de termijn van aflevering der goederen met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder gehouden te zijn tot betaling van schadevergoeding.
b. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van verkoper onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd. Onder meer gelden als omstandigheid als hierboven bedoelt: beperkende overheidsmaatregelen, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, inbeslagneming bij de fabrikant/leverancier, onderbreking bij de fabrikant/leverancier, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen en energie, niet levering dan wel niet tijdige of niet behoorlijke levering door de onderneming, waarvan verkoper de goederen betrekt, zowel hier te lande als in het buitenland, staking, ziekte, brand bij verkoper en diens leverancier.

 Art. 9. ONTBINDING.
Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met verkoper gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de koper, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper het recht zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of ten dele ontbonden te verklaren, dit te zijner keuze zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden, doch onverminderd de overige toekomende rechten.

 Art. 10. AANSPRAKELIJKHEID.
a. Behoudens uit hoofde van garantieverplichting is verkoper nimmer gehouden tot enigerlei vergoeding van schade, tenzij koper aantoont, dat zulks te wijten is aan opzet of grove schuld van de verkoper. De verkoper is echter nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade.
b. Koper is gehouden verkoper te vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens verkoper uit hoofde van welke oorzaak dan ook.

 Art. 11. WET PERSOONSREGISTRATIE.
De Wet Persoonsregistraties bepaalt dat persoonlijke gegevens van kopers alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn aangevraagd, en dat deze gegevens alleen onder ogen komen van personen voor wie zij bestemd zijn.

 Art. 12. GEGEVENSBEHEER EN PRIVACY.
a. Alle ingevoerde persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en zullen nimmer aan derden worden verstrekt.
b. Verkoper stuurt de consument alleen geadresseerd reclamemateriaal indien de consument daar uitdrukkelijk in heeft toegestemd.
c. Kopers en prospectus van verkoper ontvangen een gratis abonnement op de Nieuwsbrief. Indien men deze Nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kan dit gratis abonnement telefonisch of schriftelijk worden opgezegd.

Art. 13. TOEPASSELIJK RECHT.
a. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen, waaronder die geschillen welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke naar aanleiding van een tussen verkoper en koper gesloten overeenkomst mochten ontstaan, zullen ter keuze van verkoper hetzij aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de koper, hetzij aan de bevoegde rechter in het arrondissement van verkoper ter kennis gesteld worden.

Art. 14. ACCEPTATIE VOORWAARDEN.
Door plaatsing van een bestelling verklaart koper zich bekend en akkoord met deze voorwaarden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Pharma Direct.

Pharma Direct is een handelsnaam van Jowal b.v., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39084899

gtag('config', 'UA-21186078-1');
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
You are using a really old version of
Internet Explorer, click here to upgrade your browser.
x