Privacy Policy

Privacyvoorwaarden

Datum laatste aanpassing: 28-5-2022
Versie: 1.1

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Daarom verwerken wij deze in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Graag informeren wij u via onze Privacy Policy over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over de gebruikers van onze website. Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met de volgende voorwaarden.

Onze gegevens:
Pharma Direct (handelsnaam en naam van de webshop), Jowal b.v. (eigenaar van de webshop)
Schepenveld 42
3891 ZK CS Zeewolde
www.pharmadirect.nl
[email protected]

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens. 

Doel verwerking

  • Het uitvoeren van een bestelling (order) van klanten. In het kader van het uitvoeren van een bestelling (order) kan Pharma Direct uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde die betrokken is bij de uitvoering van deze bestelling.
  • Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek
  • Om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten

Welke persoonsgegevens verwerken we?
Persoonsgegevens die wij verwerken bij het invullen van een contact formulier of het starten van een chat zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Het door u bestelde product

Wie verwerken uw persoonsgegevens?

Naast dat Pharma Direct de gegevens intern verwerkt maakt Pharma Direct gebruik van de diensten van derden. Dit zijn personen of organisaties die in opdracht van ons de webshop ontwikkelen en beheren (Lightspeed), uw betalingen verwerken (Mollie) en bijvoorbeeld om nieuwsbrieven te versturen. Op verzoek verstrekken wij een lijst met namen van de door ons ingeschakelde derden. Op basis hiervan kan op redelijke gronden bezwaar aangetekend worden tegen het inschakelen van deze derden. In dat geval gaan we in overleg om tot een werkbare oplossing te komen.

Waar slaan we je gegevens op?
We verwerken de persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Enkele van onze verwerkers, kunnen gegevens opslaan buiten de EER, mits aan de wettelijke voorwaarden daarvoor voldaan is.

Hoe beveiligen we je gegevens?

Om uw persoonsgegevens te beveiligen hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen. De keuze van deze maatregelen hebben we gebaseerd op de beschikbare technologie, de uitvoeringskosten, het type persoonsgegevens die wij voor u verwerken en de risico’s die daaraan verbonden zijn. We streven er na dat deze maatregelen voldoen aan de eisen in artikel 32 van de AVG. Onze website onder beheer van Lightspeed heeft bijvoorbeeld een SSL certificaat en maakt gebruik van een firewall om misbruik te voorkomen.

We beseffen dat de beveiligingseisen en de technologie voortdurend veranderen. Daarom spannen we ons in om de maatregelen die we op basis van dit artikel hebben genomen, voortdurend te evalueren en waar nodig te verscherpen, aan te vullen of te verbeteren. 

Wat doen wij om uw gegevens geheim te houden?

Wij zijn verplicht om alle persoonsgegevens die we voor u verwerken, geheim te houden voor anderen. Daarbij gaat het om de gegevens die we van u hebben ontvangen. Hierover spreken we het volgende af:

Wij staan ervoor in dat al onze medewerkers zich houden aan deze geheimhoudingsplicht. Daarbij gaat het om medewerkers in de ruimste zin van het woord, dus ook stagiair(e)s en freelancers.

Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

  • als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om bepaalde persoonsgegevens met anderen te delen; of
  • als er een wettelijke verplichting is om bepaalde persoonsgegevens aan een andere instantie of persoon, bijvoorbeeld aan het openbaar ministerie of belastingdienst te verstrekken.

Als wij gebruikmaken van de diensten van een andere partij, zorgen wij er onvoorwaardelijk voor dat deze partij schriftelijk akkoord gaat met dezelfde geheimhoudingsplicht als die we met u hebben afgesproken.

Wat zijn uw rechten

Wilt u precies weten welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar [email protected] met het verzoek tot inzage in uw gegevens. Uiterlijk binnen twee weken krijgt u een reactie op het verzoek.

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die u heeft gegeven in te trekken. Stuur uw verzoek naar [email protected] uiterlijk binnen twee weken krijgt u een reactie op het verzoek. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Pharma Direct gebruikt cookies om het navigeren in en gebruiken van de website te vergemakkelijken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Meer informatie over de cookies die wij gebruiken en om uw cookie instellingen te wijzingen vind u op www.pharmadirect.nl/cookies

Wijzigingen

Pharma Direct behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Deze aanpassingen zullen op onze website bekend worden gemaakt. Indien u na aanpassing gebruik blijft maken van onze website zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.

Toepasselijk recht

Op deze Privacy Policy is Nederlands recht van toepassing.

gtag('config', 'UA-21186078-1');
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
You are using a really old version of
Internet Explorer, click here to upgrade your browser.
x